obchodné podmienky

používania systému Mango

Všeobecné obchodné podmienky (VOP)

Na jednej strane

crmango s.r.o.

Malecká 273, Chrudim IV, 537 05 Chrudim

IČO: 09285946

DIČ: SK09285946

Kontakt: support@crmango.com, +421 910 357 647

(ďalej len „Poskytovateľ“)

A na strane druhej

Užívateľ

uzatvárajú túto Zmluvu o poskytovaní nevýhradnej licencie softvéru na využívanie Služby CRM Mango prostredníctvom softvérovej aplikácie CRM Mango (www.crmango.com).

Predmetom týchto obchodných podmienok je úprava právnych vzťahov medzi Poskytovateľom a Užívateľom.

 

1. Definícia pojmov používaných v týchto obchodných podmienkach

Cena – odmena Poskytovateľa za umožnenie využitia Služby, dohodnutá za dohodnuté fakturačné obdobie a stanovená podľa aktuálneho cenníka Poskytovateľa alebo výslovne písomne ​​medzi Užívateľom a Poskytovateľom dohodnutá

Služba – poskytovanie nevýhradného oprávnenia na používanie Softvéru v rozsahu zvolenom Užívateľom pri Vytvorení účtu alebo neskôr zmenenom. Služby sú poskytované na platforme Software as a Service (SaaS).

Zmluva – zmluva uzavretá medzi Poskytovateľom a Užívateľom, upravujúca podmienky, za akých je Užívateľ oprávnený využívať služby Poskytovateľa poskytované prostredníctvom Software. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto obchodné podmienky, ktorých akceptáciu Užívateľ potvrdzuje pri Vytvorení účtu.

Softvér – softvérová aplikácia CRM Mango určená pre správu pracovných aktivít. Presný obsah a rozsah poskytovaných služieb prostredníctvom tejto aplikácie je definovaný aktuálnou ponukou Poskytovateľa zverejnenou na webovej stránke Poskytovateľa crmango.com.

Užívateľ – fyzická alebo právnická osoba, ktorá si založila CRM Mango profil a/alebo účet na internetovej stránke crmango.com a/alebo využíva Software pre správu pracovných aktivít. V prípade, že Užívateľom je právnická osoba, je táto oprávnená sprístupniť Služby v rovnakom okamihu toľkým fyzickým osobám, koľko si zjednala počet prístupov s tým, že Užívateľ je povinný každú takú osobu oboznámiť s obsahom Zmluvy a táto osoba je povinná dodržiavať záväzky vyplývajúce zo Zmluvy pre Užívateľa

Vytvorenie účtu – vytvorením individuálneho účtu Užívateľa prostredníctvom internetového rozhrania Poskytovateľa, spočívajúceho v registrácii Užívateľa, pri ktorej Užívateľ zvolí modul, resp. moduly Software, prostredníctvom ktorých si praje čerpať Služby (stanoví rozsah odoberaných Služieb) a vyplní základné identifikačné údaje. Vytvorenie účtu je zavŕšené odoslaním potvrdzujúceho emailu s aktivačným linkom na e-mail poskytnutý Užívateľom.

 

2. Uzavretie Zmluvy

2.1 Zmluva je uzatvorená okamihom Vytvorenia účtu.

2.2 Vytvorením účtu Užívateľ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ako aj aktuálnym Cenníkom a že zmluvné podmienky, ako aj ceny vyplývajúce z uvedených dokumentov bez výhrad akceptuje a bude sa nimi riadiť. 

 

3. Predmet zmluvy

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje sprístupniť Software Užívateľovi a umožniť mu ho užívať, a to v rozsahu vyplývajúcom z Užívateľom zvoleného modulu a za podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy.

3.2 Užívateľ sa zaväzuje pri Vytvorení účtu poskytnúť pravdivé a úplné informácie a dodržiavať podmienky používania Software vyplývajúcim zo Zmluvy a hradiť Poskytovateľovi cenu vo výške a za podmienok vyplývajúcich zo Zmluvy (v prípade, že Užívateľovi nevznikol nárok na bezplatné použitie Software).

 

4. Práva a záväzky Užívateľa

4.1 Užívateľ uzatvorením Zmluvy prehlasuje a robí nesporným, že:

- je plne spôsobilý na právne úkony,

- všetky údaje, ktoré o sebe pri registrácii, Vytvorení účtu a uzavretí Zmluvy poskytne, sú pravdivé, úplné, presné a správne,

- nebude používať Službu v rozpore s právnymi predpismi Českej republiky ani právnymi predpismi vydanými inými štátmi, než je Česká republika,

- sa pred začatím používania Služby dôkladne oboznámil s podmienkami Zmluvy, že týmto podmienkam úplne rozumie a súhlasí s nimi,

- si je vedomý skutočnosti, že v dôsledku obmedzenia alebo prerušenia Služby podľa podmienok Zmluvy môže stratiť dočasne prístup k obsahu Služby, a to tak obsahu Poskytovateľa, ako aj obsahu Užívateľa.

4.2 Užívateľ sa, bez ohľadu na iné ustanovenia Zmluvy zaväzuje, že:

- Nevytvorí účet, pokiaľ by jeho vytvorením zo strany Užívateľa došlo k porušeniu právnych predpisov Českej republiky či právnych predpisov iných štátov, než je Česká republika,

- nebude používať Službu, pokiaľ by jej použitím zo strany užívateľa došlo k porušeniu právnych predpisov iných štátov, než je Česká republika,

- bude používať Službu iba na účel, na ktorý je určená,

- pre prístup k Službe nebude využívať (ani sa nebude snažiť využívať) iné rozhranie ako rozhranie poskytnuté za tým účelom Poskytovateľom,

- zaistí dôvernosť a nezneužije prístupových, identifikačných údajov a hesiel potrebných pre prihlásenie Užívateľa a pre prístup k Službe, najmä tieto prístupové, identifikačné údaje a heslá neoznámi žiadnej tretej osobe a bude ich uchovávať v tajnosti a chrániť ich pred zneužitím zo strany tretích osôb,

- pokiaľ zistí zneužitie svojich prístupových alebo identifikačných údajov a hesiel akoukoľvek treťou osobou, okamžite to oznámi Poskytovateľovi,

- nebude sa v súvislosti s používaním Služby dopúšťať žiadneho protiprávneho či neetického konania,

- nebude robiť nič, čo by narušovalo alebo poškodzovalo Službu (alebo siete a servery pripojené k Službe),

4.3 Užívateľ plne odpovie za dôsledky svojich činov spojených s užívaním Služby a súhlasí s tým, že Službu nebude používať k žiadnym aktivitám, ktoré sú alebo by mohli byť v rozpore s právnymi predpismi Českej republiky či iných štátov vzťahujúcich sa na Užívateľa, Zmluvou, s oprávnenými záujmy Poskytovateľa a so všeobecne uznávanými zásadami používania služieb poskytovaných prostredníctvom siete Internet.

4.4 Užívateľ je povinný vždy rešpektovať práva Poskytovateľa a tretích osôb, najmä pri nakladaní s autorskými dielami a inými predmetmi práv duševného vlastníctva.

4.5 Okrem prípadov výslovne uvedených v Zmluve, Užívateľ nesmie pozmeniť či upravovať, kopírovať ani inak rozmnožovať či šíriť akékoľvek informácie, originál či rozmnoženiny Služby či Software, ani z nich vytvárať súborné či odvodené diela. Užívateľ nie je oprávnený využívať Službu ani Softvér na akékoľvek účely odporujúce Zmluve či účelu, na ktorý je Softvér vytvorený, resp. Služba poskytovaná. Užívateľ nesmie Službu využívať spôsobom, ktorý by mohol znižovať hodnotu Softvéru, alebo poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Poskytovateľom alebo rušiť používanie týchto serverov alebo Služby tretími osobami. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek rozmnoženiny Služby ani Software (ani pre osobnú potrebu), akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa Služby či Software, ktoré nie sú alebo neboli verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Poskytovateľom.

4.6 Užívateľ najmä nie je oprávnený:

- užívať Službu či Softvér v rozpore s touto zmluvou

- užívať Službu či Software spôsobom spôsobilým poškodiť Poskytovateľa,

- získavať prístupové údaje iných užívateľov Služby či Software alebo služieb a produktov tretích osôb,

- zneužívať, blokovať, modifikovať či inak meniť akúkoľvek súčasť Služby či Software, alebo sa čo i len pokúsiť narušiť stabilitu, chod alebo dáta Služby či Software,

- porušovať práva Poskytovateľa alebo tretích osôb iným spôsobom ako je uvedené v predchádzajúcich bodoch,

- pokúsiť sa konať akýmkoľvek protiprávnym alebo tu zakázaným spôsobom.

4.7 Užívateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že Poskytovateľ v súlade s ustanovením § 3, 4, 5 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti (ďalej len ZNSIS) zásadne nezodpovedá za obsah informácií či dát Užívateľa.

4.8 Užívateľ výslovne súhlasí s tým, že Poskytovateľ je oprávnený v súlade s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Zb., vystaviť daňový doklad v elektronickej podobe.

4.9 Užívateľ môže do Softvéru ukladať dáta, vrátane osobných údajov. K tomuto obsahu Užívateľa má Poskytovateľ rolu ako spracovateľ (dát). Správcom (dát) je naďalej Užívateľ, ktorý sa využitím Služby nezbavuje zodpovednosti za správu osobných údajov.

4.10 Dáta Užívateľa budú umiestnené v databázach systému Mango. Užívateľ sa zaväzuje pravidelne, v početnosti podľa svojej potreby, minimálne raz mesačne, vykonávať zálohu dát na svoje technické zariadenie za podmienok stanovených vo VOP. Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za stratu či zmenu dát Užívateľ na zálohách na technickom zariadení Užívateľa.

 

5. Práva a záväzky Poskytovateľa

5.1 Poskytovateľ sprístupní Užívateľovi v dohodnutom rozsahu Softvér a bude poskytovať Službu cez svoje webové rozhranie a poskytne za tým účelom Užívateľovi v súvislosti s Vytvorením účtu prístupové údaje.

5.2 Softvér bude poskytovaný formou služby cez vyššie webové rozhranie Poskytovateľa. Softvér bude prevádzkovaný na serveri umiestnenom v hostingovom centre Poskytovateľa či jeho zmluvného partnera.

5.3 Poskytovateľ sa zaväzuje zaistiť takmer nepretržitú dostupnosť Služby. Výnimku z tohto záväzku tvoria skutočnosti, ktoré nie sú Poskytovateľom ovplyvniteľné či im nemožno predchádzať (napr. zásah vyššej moci, havárie, výpadky verejných telekomunikačných či energetických sietí a pod.), alebo úkony nevyhnutné na zabezpečenie fungovania Služby Poskytovateľa (napr. údržba hardvéru, aktualizácia softvéru , údržba siete a pod.). Za prípadný výpadok Služby nenesie Poskytovateľ žiadnu zodpovednosť.

5.4 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať nepretržitý monitoring prevádzky na serveri a zaisťovať priebežne správu serveru pre optimálne fungovanie Služby.

5.5 Software bude sprístupnený po celú dobu trvania tejto Zmluvy, a to za dohodnutých podmienok. Poskytovateľ je oprávnený zneprístupniť Software a prestať umožňovať využitie Služby v prípade, že Užívateľ bude dlhšie ako 21 dní v omeškaní s úhradou svojich peňažných záväzkov voči Poskytovateľovi vyplývajúcich zo Zmluvy alebo v prípade hrubého porušenia zmluvných podmienok vyplývajúcich zo strany Užívateľa. V prípade zablokovania prístupu k Službe (Software) Poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú stratou dát Užívateľa v zablokovanom účte a stratou prístupu k Službe.

5.6 Poskytovateľ má právo jednostranne vylúčiť Užívateľa z prevádzky a teda pozastaviť prístup k Službe v prípadoch, keď využívaním Služby Užívateľom dochádza alebo by mohlo dôjsť k poškodeniu ostatných Užívateľov, Softvéru či Poskytovateľa. Poskytovateľ môže v týchto prípadoch vylúčiť Užívateľa z prevádzky aj bez predchádzajúceho upozornenia.

5.7 Poskytovateľ má právo jednostranne zmeniť funkcie poskytovanej Služby bez predchádzajúceho upozornenia. Uvedené platí aj pre všetok upgrade alebo update Software alebo jeho častí.

5.8 Poskytovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú stratu dát Užívateľa.

5.9 Poskytovateľ má právo uverejniť na svojich webových stránkach a v propagačných materiáloch logo firmy Užívateľa, s čím Užívateľ výslovne súhlasí.

5.10 Poskytovateľ má právo monitorovať počet záznamov, s ktorými Užívateľ pracuje, a to iba pre prevádzkové štatistické údaje.

5.11 Poskytovateľ má právo na prístup k účtom a/alebo profilom jednotlivých Užívateľov pre technické a administratívne účely.

5.12 Poskytovateľ informácie získané pri výkone práv a povinností spojených s poskytovaním Služby nebude sprístupňovať tretím stranám. Uvedené neplatí pre subjekty, u ktorých budú uložené dáta.

5.13 Poskytovateľ bude zálohovať všetok Obsah Užívateľa raz denne. Táto skutočnosť nemá vplyv na záväzok Užívateľa robiť zálohy svojich dát.

5.14 Poskytovateľ bude informovať Užívateľa o zmene nastavenia či funkčnosti Služby, pokiaľ sa ho táto zmena týka.

 

6. Licencia

6.1 Uzavretím Zmluvy Poskytovateľ poskytuje Užívateľovi časovo obmedzené, nevýlučné a neprevoditeľné právo užívať Software pri poskytovaní Služieb, a to konkrétne v rozsahu zvolenom Užívateľovi pri registrácii či zmenenom neskôr. Licencia je poskytovaná iba po dobu, počas ktorej Užívateľ nie je v omeškaní s hradením svojich peňažných záväzkov voči Poskytovateľovi.

6.2 Užívateľ berie na vedomie, že na riadne používanie Softvéru je potrebné, aby Služby využíval za pomoci hardvéru a softvéru, spĺňajúceho požiadavky stanovené na internetových stránkach Poskytovateľa.

6.3 Užívateľ si je vedomý toho, že Softvér je autorské dielo, ktoré nebolo vytvorené na zákazku pre Užívateľa a ako také reaguje na okolnosti pôsobiace na neho počas jeho činnosti, pričom tieto jeho reakcie môžu spočívať v nepredvídaných prerušeniach vykonávanej akcie, v potrebe zadania opakovaného príkazu na vykonanie akcie či v iných problémoch pri jeho užívaní a prevádzkovaní. Poskytovateľ aj Užívateľ zhodne konštatujú, že takéto ojedinelé reakcie systému, prechodného rázu, nemôžu byť a nebudú považované za vadu Software.

6.4 Poskytovateľ nezodpovedá za chybné fungovanie Software spôsobené chybnými dátami zadanými Užívateľom alebo technickými nedostatkami na strane Užívateľa.

 

7. Cena

7.1 Výška Ceny vychádza z aktuálneho cenníka, ktorý je zverejňovaný na webových stránkach Poskytovateľa. Uvedené neplatí pre prípad, kedy je Cena dohodnutá na základe písomnej dohody individuálne.

7.2 Užívateľ sa zaväzuje platiť Poskytovateľovi za možnosť využívať Služby (Softvér) Cenu, tj. čiastku vo výške zodpovedajúcej variante vybranej Užívateľom podľa aktuálne platného cenníka Poskytovateľa. Uvedené neplatí pre prípad, že si Užívateľ zvolil variant bezplatného prístupu k Software. V takom prípade je povinný rešpektovať obmedzenia s bezplatným variantom poskytovaných Služieb spojené.

7.3 Poskytovateľ je oprávnený jednostranne cenu uvedenú v cenníkoch meniť. Zmena sa nijako nedotkne Ceny dohodnutej pre existujúce fakturačné obdobie a jej výška sa použije až pre ďalšie fakturačné obdobie. Poskytovateľ bude informovať Užívateľa o zmene ceny Služby, pokiaľ sa ho táto týka. V prípade, že Užívateľ zmenu ceny neakceptuje, oznámi túto skutočnosť písomne ​​Poskytovateľovi a Zmluva končí k poslednému dňu aktuálneho fakturačného obdobia.

7.4 Cena je uvedená ako cena plnenia bez DPH, Poskytovateľ je oprávnený k Cene pripočítať DPH podľa platných právnych predpisov.

7.5 Na vznik ani výšku nároku na Cenu nemá vplyv, či Užívateľ aktívne Služby využíval.

 

8. Platobné podmienky

8.1 Cena je splatná spätne za dohodnuté fakturačné obdobie. Ak nebude dohodnuté inak, je fakturačným obdobím kalendárny mesiac. Cena je splatná k 15. dňu mesiaca bezprostredne nasledujúceho po skončení fakturačného obdobia, v ktorom mal Užívateľ sprístupnené Služby.

8.2 Poskytovateľ bude na Cenu vystavovať ku každému prvému kalendárnemu dňu v mesiaci, nasledujúcom po skončení fakturačného obdobia, v ktorom mal Užívateľ sprístupnené Služby faktúru, ktorú bude zasielať elektronicky na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú Užívateľom. Splatnosť Ceny nastáva bez ohľadu na okamih, kedy Užívateľ faktúru obdrží, a to podľa podmienok obsiahnutých v týchto VOP.

8.3 Cena je uhradená okamihom okamih pripísania príslušnej čiastky na účet Poskytovateľa. 

 

9. Ukončenie Zmluvy

9.1 Zmluvu je možné ukončiť:

9.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán;

9.1.2 odmietnutím aktualizovaných VOP či Poskytovateľom upravenej Ceny, Zmluva potom končí uplynutím aktuálneho fakturačného obdobia

9.1.3 písomným odstúpením od Zmluvy, a to v prípadoch podstatného porušenia povinností dohodnutých v Zmluve, Zmluva v takom prípade zaniká okamihom, keď oznámenie o odstúpení bude doručené druhej strane

9.1.4 písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zmluvnej strany s výpovednou lehotou 2 mesiace, ktorá začne plynúť dňom doručenia písomnej výpovede, ktorá však neskončí pred skončením začatého fakturačného obdobia.

9.2 Každá zo strán môže odstúpiť od Zmluvy pre podstatné porušenie povinnosti druhou zmluvnou stranou, najmä

9.2.1 pre omeškanie Užívateľ so splatením Ceny alebo jej časti dlhším ako 30 dní

9.2.2 na omeškanie Poskytovateľa s poskytovaním Služieb dlhším ako 7 dní

9.2.3 pre neposkytnutie nutnej súčinnosti zo strany Užívateľa, pokiaľ toto znemožňuje či sťažuje plnenie povinností Poskytovateľa podľa Zmluvy

9.3 Oznámenie o odstúpení musí byť písomné, doručené druhej zmluvnej strane a je účinné dňom jeho doručenia, popr. neskorším dňom uvedeným v písomnom oznámení o odstúpení. Majetkové vysporiadanie sú povinné zmluvné strany urobiť do 30 dní odo dňa ukončenia Zmluvy.

9.4 Ak odstúpi Užívateľ po práve od tejto Zmluvy, má Poskytovateľ nárok na úhradu časti Ceny zodpovedajúcu počtu dní už začatého fakturačného obdobia k dĺžke fakturačného obdobia s tým, že uvedené peňažné plnenie je splatné do 30 dní od ukončenia Zmluvy. 

 

10. Ostatné

10.1 Poskytovateľ je oprávnený jednostranne zmeniť VOP, s tým, že nové znenie zverejní Poskytovateľ na svojich internetových stránkach. Zmena VOP nadobudne účinnosť až po skončení aktuálneho fakturačného obdobia, to za predpokladu, že Užívateľ v súlade s podmienkami Zmluvy zmenu VOP neodmietne.

10.2 Užívateľ je povinný sa s novými VOP bez zbytočného odkladu zoznámiť. Pokiaľ nové znenie VOP Užívateľ nechce akceptovať, oznámi túto skutočnosť písomne ​​Poskytovateľovi s tým, že Zmluva zaniká k poslednému dňu daného fakturačného obdobia.

10.3 Užívateľ berie na vedomie, že Poskytovateľ v súlade so zákonom č. 101/2000 Zb., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov a nariadením (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – „GDPR“) spracováva osobné údaje Užívateľa, a to v rozsahu údajov poskytnutých pri Vytvorení účtov alebo neskôr Užívateľom Poskytovateľovi oznámených. Účelom spracovania osobných údajov je ich spracovanie za účelom možnosti uzavretia Zmluvy, plnenia zmluvných záväzkov a možností komunikácie zmluvných strán.

10.4 Užívateľ týmto výslovne súhlasí s tým, aby mu Poskytovateľ zasielal e-mailom obchodné oznámenia, obsahujúce najmä informácie o novinkách Služby či Software.

10.5 V prípade omeškania Užívateľ s úhradou akéhokoľvek peňažného plnenia podľa Zmluvy je Užívateľ povinný zaplatiť Poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,3 % z dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania.

 

11. Záverečné ustanovenia

11.1 Zmluvný vzťah vzniknutý na základe Zmluvy sa riadi českým právom. Pokiaľ nebolo v tejto Zmluve uvedené inak, platia v ostatnom ustanovení platných právnych predpisov, najmä zákona č. 89/2012 Zb., Občianskeho zákonníka, a zákona č. 121/2000 Zb., o autorskom práve, v platnom znení.

11.2 Zmluva je uzatváraná na dobu neurčitú.

11.3 Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto VOP.

11.4 V prípade, že by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa v budúcnosti stalo z akýchkoľvek dôvodov neplatné či neúčinné, nespôsobuje neplatnosť či neúčinnosť ostatných častí Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne nahradiť po vzájomnej dohode predmetné ustanovenie iným, zodpovedajúcim svojím obsahom účelu neplatného ustanovenia.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú a potvrdzujú, že obsahu týchto VOP porozumeli s tým, že akceptáciou VOP potvrdzujú pri Vytvorení účtu.