obchodní podmínky

využívání systému Mango

Všeobecné obchodní podmínky (VOP)

Na straně jedné

crmango s.r.o.

Malecká 273, Chrudim IV, 537 05 Chrudim

IČ: 09285946

DIČ: CZ09285946

Kontakt: support@crmango.com, +421 910 357 647

(dále jen „Poskytovatel“)

A na straně druhé

Uživatel

uzavírají tuto Smlouvu o poskytování nevýhradní licence software k využívání Služby CRM Mango prostřednictvím softwarové aplikace CRM Mango (www.crmango.com).

Předmětem těchto obchodních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Uživatelem.

 

1.          Definice pojmů používaných v těchto obchodních podmínkách

Cena – odměna Poskytovatele za umožnění využití Služby, sjednaná za dohodnuté fakturační období a stanovená dle aktuálního ceníku Poskytovatele nebo výslovně písemně mezi Uživatelem a Poskytovatelem dohodnutá

Služba – poskytování nevýhradního oprávnění k užívání Software v rozsahu zvoleném Uživatelem při Vytvoření účtu nebo později změněném. Služby jsou poskytované na platformě Software as a Service (SaaS).

Smlouva – smlouva uzavřená mezi Poskytovatelem a Uživatelem, upravující podmínky, za jakých je Uživatel oprávněn využívat služby Poskytovatele poskytované prostřednictvím Software. Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto obchodní podmínky, jejichž akceptaci Uživatel stvrzuje při Vytvoření účtu.

Software – softwarová aplikace CRM Mango určená pro správu pracovních aktivit. Přesný obsah a rozsah poskytovaných služeb prostřednictvím této aplikace je definován aktuální nabídkou Poskytovatele zveřejněnou na webové stránce Poskytovatele crmango.com.

Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, která si založila CRM Mango profil a/nebo účet na internetové stránce crmango.com a/nebo využívá Software pro správu pracovních aktivit. V případě, že Uživatelem je právnická osoba, je tato oprávněna zpřístupnit Služby ve stejný okamžik tolika fyzickým osobám, kolik si zjednala počet přístupů s tím, že Uživatel je povinen každou takovou osobu seznámit s obsahem Smlouvy a tato osoba je povinna dodržovat závazky vyplývající ze Smlouvy pro Uživatele

Vytvoření účtu – vytvořením individuálního účtu Uživatele prostřednictvím internetového rozhraní Poskytovatele, spočívající v registraci Uživatele, při které Uživatel zvolí modul, resp. moduly Software, prostřednictvím kterých si přeje čerpat Služby (stanoví rozsah odebíraných Služeb) a vyplní základní identifikační údaje. Vytvoření účtu je završeno odesláním potvrzujícího emailu s aktivačním linkem na e-mail poskytnutý Uživatelem.

2.          Uzavření Smlouvy

2.1      Smlouva je uzavřena okamžikem Vytvoření účtu.

2.2      Vytvořením účtu Uživatel potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i aktuálním Ceníkem a že smluvní podmínky, jakož i ceny vyplývající z uvedených dokumentů bez výhrad akceptuje a bude se jimi řídit.

 

3.          Předmět Smlouvy

3.1      Poskytovatel se zavazuje zpřístupnit Software Uživateli a umožnit mu jej užívat, a to v rozsahu vyplývajícím z Uživatelem zvoleného modulu a za podmínek vyplýváních ze Smlouvy.

3.2      Uživatel se zavazuje při Vytvoření účtu poskytnout pravdivé a úplné informace a dodržovat podmínky užívání Software vyplývajícím ze Smlouvy a hradit Poskytovateli cenu ve výši a za podmínek vyplývajících ze Smlouvy (v případě, že Uživateli nevznikl nárok na bezplatné užití Software). 

 

4.          Práva a závazky Uživatele

4.1      Uživatel uzavřením Smlouvy prohlašuje a činí nesporným, že:

-           je plně způsobilý k právním úkonům,

-          veškeré údaje, které o sobě při registraci, Vytvoření účtu a uzavření Smlouvy poskytne, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

-          nebude používat Službu v rozporu s právními předpisy České republiky ani právními předpisy vydanými jinými státy, než je Česká republika,

-          se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s podmínkami Smlouvy, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi,

-          si je vědom skutečnosti, že v důsledku omezení nebo přerušení Služby dle podmínek Smlouvy  může ztratit dočasně přístup k obsahu Služby, a to jak obsahu Poskytovatele, tak i obsahu Uživatele.

4.2      Uživatel se, bez ohledu na jiná ustanovení Smlouvy zavazuje, že:

-          Nevytvoří účet, pokud by jeho vytvořením ze strany Uživatele došlo k porušení právních předpisů České republiky či právních předpisů jiných států, než je Česká republika,

-          nebude používat Službu, pokud by jejím použitím ze strany uživatele došlo k porušení právních předpisů jiných států, než je Česká republika,

-          bude používat Službu pouze k účelu, k němuž je určena,

-          pro přístup ke Službě nebude využívat (ani se nebude snažit využívat) jiné rozhraní než rozhraní poskytnuté za tím účelem Poskytovatelem,

-          zajistí důvěrnost a nezneužije přístupových, identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke Službě, zejména tyto přístupové, identifikační údaje a hesla nesdělí žádné třetí osobě a bude je uchovávat v tajnosti a chránit je před zneužitím ze strany třetích osob,

-          pokud zjistí zneužití svých přístupových nebo identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělí Poskytovateli,

-          nebude se v souvislosti s užíváním Služby dopouštět žádného protiprávního či neetického jednání,

-          nebude činit nic, co by narušovalo nebo poškozovalo Službu (nebo sítě a servery připojené ke Službě),

4.3      Uživatel plně odpoví za důsledky svých činů spojených s užíváním Služby a souhlasí s tím, že Službu nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, Smlouvou, s oprávněnými zájmy Poskytovatele a s obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.

4.4      Uživatel je povinen vždy respektovat práva Poskytovatele a třetích osob, zejména při nakládání s autorskými díly a jinými předměty práv duševního vlastnictví.

4.5      Kromě případů výslovně uvedených ve Smlouvě, Uživatel nesmí pozměnit či upravovat, kopírovat ani jinak rozmnožovat či šířit jakékoli informace, originál či rozmnoženiny Služby či Software, ani z nich vytvářet souborná či odvozená díla. Uživatel není oprávněn využívat Službu ani Software k jakýmkoli účelům odporujícím Smlouvě či účelu, pro který je Software vytvořen, resp. Služba poskytována. Uživatel nesmí Službu využívat způsobem, který by mohl snižovat hodnotu Software, nebo poškodit, znemožnit, přetížit nebo zhoršit funkci serverů provozovaných Poskytovatelem nebo rušit používání těchto serverů nebo Služby třetími osobami. Uživatel nesmí jakýmkoli způsobem získávat ani se pokoušet získávat jakékoli rozmnoženiny Služby ani Software (ani pro osobní potřebu), jakékoli materiály či informace týkající se Služby či Software, které nejsou nebo nebyly veřejně zpřístupněny nebo poskytnuty prostřednictvím serverů provozovaných Poskytovatelem.

4.6      Uživatel zejména není oprávněn:

-          užívat Službu či Software v rozporu s touto smlouvou

-          užívat Službu či Software způsobem způsobilým poškodit Poskytovatele,

-          získávat přístupové údaje jiných uživatelů Služby či Software nebo služeb a produktů třetích osob,

-          zneužívat, blokovat, modifikovat či jinak měnit jakoukoliv součást Služby či Software, nebo se i jen pokusit narušit stabilitu, chod nebo data Služby či Software,

-          porušovat práva Poskytovatele nebo třetích osob jiným způsobem než je uvedeno v předchozích bodech,

-          pokusit se jednat jakýmkoli protiprávním nebo zde zakázaným způsobem.

4.7      Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Poskytovatel v souladu s ustanovením § 3, 4, 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti (dále jen ZNSIS) zásadně neodpovídá za obsah informací či dat Uživatele.

4.8      Uživatel výslovně souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn v souladu s ustanovením §26 zákona č. 235/2004 Sb., vystavit daňový doklad v elektronické podobě.

4.9      Uživatel může do Software ukládat data, včetně osobních údajů. K tomuto obsahu Uživatele má Poskytovatel roli jako zpracovatel (dat). Správcem (dat) je nadále Uživatel, který se využitím Služby nezbavuje odpovědnosti za správu osobních údajů.

4.10   Data Uživatele budou umístěna v  databázích systému Mango. Uživatel se zavazuje pravidelně, v četnosti dle své potřeby, minimálně jednou měsíčně, provádět zálohu dat na své technické zařízení za podmínek stanovených ve VOP. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za ztrátu či změnu dat Uživatel na zálohách na technickém zařízení Uživatele.

5.          Práva a závazky Poskytovatele

5.1      Poskytovatel zpřístupní Uživateli v dohodnutém rozsahu Software a bude poskytovat Službu přes své webové rozhraní a poskytne za tím účelem Uživateli v souvislosti s Vytvořením účtu přístupové údaje.

5.2      Software bude poskytován formou služby přes výše webové rozhraní Poskytovatele. Software bude provozován na serveru umístěném v hostingovém centru Poskytovatele či jeho smluvního partnera.

5.3      Poskytovatel se zavazuje zajistit téměř nepřetržitou dostupnost Služby. Výjimku z tohoto závazku tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné či jim nelze předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních či energetických sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění fungování Služby Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software, údržba sítě apod.). Za případný výpadek Služby nenese Poskytovatel žádnou odpovědnost.

5.4      Poskytovatel se zavazuje provádět nepřetržitý monitoring provozu na serveru a zajišťovat průběžně správu serveru pro optimální fungování Služby.

5.5      Software bude zpřístupněn po celou dobu trvání této Smlouvy, a to za dohodnutých podmínek. Poskytovatel je oprávněn znepřístupnit Software a přestat umožňovat využití Služby v případě, že Uživatel bude déle než 21 dní v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vůči Poskytovateli vyplývajících ze Smlouvy nebo v případě hrubého porušení smluvních podmínek vyplývajících ze strany Uživatele. V případě zablokování přístupu ke Službě (Software) Poskytovatel neodpovídá za škodu vzniklou ztrátou dat Uživatele v zablokovaném účtu a ztrátou přístupu ke Službě.

5.6      Poskytovatel má právo jednostranně vyloučit Uživatele z provozu a tedy pozastavit přístup ke Službě v případech, kdy využíváním Služby Uživatelem dochází nebo by mohlo dojít k poškození ostatních Uživatelů, Software či Poskytovatele. Poskytovatel může v těchto případech vyloučit Uživatele z provozu i bez předchozího upozornění.

5.7      Poskytovatel má právo jednostranně změnit funkce poskytované Služby bez předchozího upozornění. Uvedené platí i pro veškerý upgrade či update Software či jeho částí.

5.8      Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za případnou ztrátu dat Uživatele.

5.9      Poskytovatel má právo uveřejnit na svých webových stránkách a v propagačních materiálech logo firmy Uživatele, s čímž Uživatel výslovně souhlasí.

5.10   Poskytovatel má právo monitorovat počet záznamů, se kterými Uživatel pracuje, a to pouze pro provozní statistické údaje.

5.11   Poskytovatel má právo na přístup k účtům a/nebo profilům jednotlivých Uživatelů pro technické a administrativní účely.

5.12   Poskytovatel informace získané při výkonu práv a povinností spojených s poskytováním Služby nebude zpřístupňovat třetím stranám. Uvedené neplatí pro subjekty, u kterých budou uložená data.

5.13   Poskytovatel bude zálohovat veškerý Obsah Uživatele jednou denně. Tato skutečnost nemá vliv na závazek Uživatele činit zálohy svých dat.

5.14   Poskytovatel bude informovat Uživatele o změně nastavení či funkčnosti Služby, pokud se ho tato změna týká.

 

6.          Licence

6.1      Uzavřením Smlouvy Poskytovatel poskytuje Uživateli časově omezené, nevýlučné a nepřevoditelné právo užívat Software při poskytování Služeb, a to konkrétně v rozsahu zvoleném Uživateli při registraci či změněném později. Licence je poskytována pouze po dobu, po kterou Uživatel není v prodlení s hrazením svých peněžitých závazků vůči Poskytovateli.

6.2      Uživatel bere na vědomí, že k řádnému užívání Software je zapotřebí, aby Služby využíval za pomocí hardwaru a softwaru, splňujícího požadavky stanovené na internetových stránkách Poskytovatele.

6.3      Uživatel si je vědom toho, že Software je autorské dílo, které nebylo vytvořené na zakázku pro Uživatele  a jako takové reaguje na okolnosti působící na něj během jeho činnosti, přičemž tyto jeho reakce mohou spočívat v nepředvídaných přerušeních prováděné akce, v potřebě zadání opakovaného příkazu k provedení akce či v jiných potížích při jeho užívání a provozování. Poskytovatel i Uživatel shodně konstatují, že takové ojedinělé reakce systému, přechodného rázu, nemohou být a nebudou považovány za vadu Software.

6.4      Poskytovatel neodpovídá za chybné fungování Software způsobené chybnými daty zadanými Uživatelem nebo technickými nedostatky na straně Uživatele.

7.          Cena

7.1      Výše Ceny vychází z aktuálního ceníku, který je zveřejňován na webových stránkách Poskytovatele. Uvedené neplatí pro případ, kdy je Cena dohodnuta na základě písemné dohody individuálně.

7.2      Uživatel se zavazuje platit Poskytovateli za možnost využívat Služby (Software) Cenu, tj. částku ve výši odpovídající variantě vybrané Uživatelem dle aktuálně platného ceníku Poskytovatele. Uvedené neplatí pro případ, že si Uživatel zvolil variantu bezplatného přístupu k Software. V takovém případě je povinen respektovat omezení s bezplatnou variantou poskytovaných Služeb spojená.

7.3      Poskytovatel je oprávněn jednostranně cenu uvedenou v cenících měnit. Změna se nijak nedotkne Ceny sjednané pro stávající fakturační období a její výše se použije až pro další fakturační období. Poskytovatel bude informovat Uživatele o změně ceny Služby, pokud se ho tato týká. V případě, že Uživatel změnu ceny neakceptuje, oznámí tuto skutečnost písemně Poskytovateli a Smlouva končí k poslednímu dni aktuálního fakturačního období.

7.4      Cena je uvedena jako cena plnění bez DPH, Poskytovatel je oprávněn k Ceně připočíst DPH dle platných právních předpisů.

7.5      Na vznik ani výši nároku na Cenu nemá vliv, zda Uživatel aktivně Služby využíval.

 

8.          Platební podmínky

8.1      Cena je splatná zpětně za dohodnuté fakturační období. Nebude-li dohodnuto jinak, je fakturačním obdobím kalendářní měsíc. Cena je splatná k 15. dni měsíce bezprostředně následujícího po skončení fakturačního období, ve kterém měl Uživatel zpřístupněné Služby.

8.2      Poskytovatel bude na Cenu vystavovat ke každému prvnímu kalendářnímu dni v měsíci, následujícím po skončení fakturačního období, ve kterém měl Uživatel zpřístupněny Služby fakturu, kterou bude zasílat elektronicky na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou Uživatelem. Splatnost Ceny nastává bez ohledu na okamžik, kdy Uživatel fakturu obdrží, a to dle podmínek obsažených v těchto VOP. 

8.3      Cena je uhrazena okamžikem okamžik připsání příslušné částky na účet Poskytovatele.

 

 

9.          Ukončení Smlouvy

9.1      Smlouvu lze ukončit:

9.1.1     písemnou dohodou smluvních stran;

9.1.2     odmítnutím aktualizovaných VOP či Poskytovatelem upravené Ceny, Smlouva pak končí uplynutím aktuálního fakturačního období

9.1.3     písemným odstoupením od Smlouvy, a to v případech podstatného porušení povinností sjednaných ve Smlouvě, Smlouva v takovém případě zaniká okamžikem, kdy oznámení o odstoupení bude doručeno druhé straně

9.1.4     písemnou výpovědí kterékoliv smluvní strany s výpovědní lhůtou 2 měsíce, která začne plynout dnem doručení písemné výpovědi, která však neskončí před skončením zahájeného fakturačního období.

9.2      Každá ze stran může odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení povinnosti druhou smluvní stranou, zejména

9.2.1     pro prodlení Uživatel se splacením Ceny nebo její části delším než 30 dnů;

9.2.2     pro prodlení Poskytovatele s poskytováním Služeb delším než 7 dnů

9.2.3     pro neposkytnutí nutné součinnosti ze strany Uživatele, pokud toto znemožňuje či ztěžuje plnění povinností Poskytovatele dle Smlouvy

9.3      Oznámení o odstoupení musí být písemné, doručeno druhé smluvní straně a je účinné dnem jeho doručení, popř. pozdějším dnem uvedeným v písemném oznámení o odstoupení. Majetkové vypořádání jsou povinny smluvní strany učinit do 30 dnů ode dne ukončení Smlouvy.

9.4      Odstoupí-li Uživatel po právu od této Smlouvy, má Poskytovatel nárok na úhradu části Ceny odpovídající počtu dnů již započatého fakturačního období k délce fakturačního období s tím, že uvedené peněžité plnění je splatné do 30 dnů od ukončení Smlouvy.

 

10.      Ostatní

10.1   Poskytovatel je oprávněn jednostranně změnit VOP, s tím, že nové znění zveřejní Poskytovatel na svých internetových stránkách. Změna VOP nabude účinnosti až po skončení aktuálního fakturačního období, to za předpokladu, že Uživatel v souladu s podmínkami Smlouvy změnu VOP neodmítne.

10.2   Uživatel je povinen se s novými VOP bez zbytečného odkladu seznámit. Pokud nové znění VOP Uživatel nechce akceptovat, oznámí tuto skutečnost písemně Poskytovateli s tím, že Smlouva zaniká k poslednímu dni daného fakturačního období.

10.3   Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů  a nařízením (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – „GDPR“) zpracovává osobní údaje Uživatele, a to v rozsahu údajů poskytnutých při Vytvoření účtů či později Uživatelem Poskytovateli oznámených. Účelem zpracování osobních údajů je jejich zpracování za účelem možnosti uzavření Smlouvy, plnění smluvních závazků a možností komunikace smluvních stran.

10.4   Uživatel tímto výslovně souhlasí s tím, aby mu Poskytovatel zasílal e-mailem obchodní sdělení, obsahující zejména informace o novinkách Služby či Software.

10.5   V případě prodlení Uživatel s úhradou jakéhokoli peněžitého plnění dle Smlouvy je Uživatel povinen zaplatit Poskytovateli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

 

11.      Závěrečná ustanovení

11.1   Smluvní vztah vzniklý na základě Smlouvy se řídí českým právem. Pokud nebylo v této Smlouvě uvedeno jinak, platí v ostatním ustanovení platných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, v platném znění.

11.2   Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.

11.3   Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto VOP.

11.4   V případě, že by některé ustanovení Smlouvy bylo nebo se v budoucnu stalo z jakýchkoliv důvodů neplatné či neúčinné, nezpůsobuje neplatnost či neúčinnost ostatních částí Smlouvy. Smluvní strany se zavazují bezodkladně nahradit po vzájemné dohodě předmětné ustanovení jiným, odpovídajícím svým obsahem účelu neplatného ustanovení.

11.5   Smluvní strany prohlašují a potvrzují, že obsahu těchto VOP porozuměly s tím, že akceptací VOP stvrzují při Vytvoření účtu.