GDPR + Cookies

ochrana osobných údajov

Informácie a zásady spracovania osobných údajov spoločnosti crmango s.r.o.

Tieto zásady prijaté spoločnosťou crmango s.r.o. (ďalej len "Spoločnosť") informujú o spracovaní a ochrane osobných údajov v zmysle všeobecného nariadenia GDPR o ochrane osobných údajov a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Zákonom č. 110/2019 Zb. o spracovaní osobných údajov s účinnosťou od 24.4.2019., v platnom znení. Zásady poskytujú informácie o základných princípoch, podľa ktorých Spoločnosť spracováva osobné údaje, dotknutých osôb, a o prístupe Spoločnosti na spracovanie, ochrane a zaistenie bezpečnosti osobných údajov dotknutých osôb.

1. Úvodom

1.1. Spoločnosť v úlohe správcu osobných údajov spracováva osobné údaje dotknutých osôb v rámci všetkých svojich hlavných dotknutých činností, a to na základe zavedených pravidiel a bezpečnostných opatrení, akými sú najmä: riadený prístup k takýmto informáciám, šifrovanie a anonymizáciu údajov a ďalšie prijaté bezpečnostné opatrenia.

1.2. Spoločnosť, odo dňa svojho založenia, spracováva osobné údaje subjektov v súlade s účinnosťou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch EÚ (General Data Protection Regulation "GDPR"). Ďalej Spoločnosť spracováva osobné údaje subjektov podľa zákona č. 110/2019 Zb. O spracovanie osobných údajov, s účinnosťou od 24.4.2019.

1.3 Spoločnosť, ako právnická osoba, spracováva osobné údaje a plnia pri tom povinnosti správcu týchto údajov, prípadne ich spracovateľa, ako sú stanovené platnými právnymi predpismi.

1.4. Subjekt osobných údajov poskytuje Spoločnosti svoje osobné údaje v závislosti od účelu ich spracovania, pričom ide najmä a výhradne o definíciu účelov spracovania osobných údajov akými sú:

     • pre zaistenie poskytovaných služieb Spoločnosti;

     • na účely oprávnených záujmov Spoločnosti alebo tretej osoby, pre ochranu vlastných práv a nárokov;

     • pre plnenie zmluvy medzi subjektom a Spoločnosťou a plnenie zákonných povinností vrátane potrieb evidencie a štatistík;

     • pre komunikáciu so zákazníkmi, dodávateľmi, zmluvnými a obchodnými partnermi;

     • pre zaistenie účelu sprostredkovania služieb Spoločnosti,

     • pre školiacu činnosť;

     • pre prípadnú propagačnú a marketingovú činnosť;

     • pre zaistenie interných procesov bezpečnosti a ochrany osobných údajov, vedenie mzdovej a personálnej agendy a vyplývajúce povinnosti vedenia účtovníctva Spoločnosti;

     • na iné účely so súhlasom subjektu so spracovaním jeho osobných údajov.

1.5. Súhlas so spracovaním osobných údajov je subjektom osobných údajov udeľovaný v prípade, keď nemožno pre účel spracovania použiť iný právny titul.

Spoločnosť akceptuje súhlas dotknutej osoby ako slobodný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle, ktorým subjekt dáva vyhlásením či iným zjavným potvrdením svoj súhlas na spracovanie svojich osobných údajov. Dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť predchádzajúceho spracovania osobných údajov subjektu, vychádzajúceho z ním predtým udeleného súhlasu. Pred udelením súhlasu o tom bude dotknutá osoba informovaná.

2. Účel spracovania osobných údajov subjektov osobných údajov

2.1. Osobné údaje subjektov osobných údajov musia byť zhromažďované len pre určité, explicitné a preukázateľné účely a nesmú sa ďalej spracovávať spôsobom, ktorý je s týmito účelmi nezlučiteľný. Spracovanie osobných údajov sa uskutočňuje najmä na pokrytie hlavných predmetných činností Spoločnosti a na účely spracovania uvedených v bode 1 týchto Zásad spracovania osobných údajov Spoločnosti, ktorými sú najmä výroba, obchod a služby neuvedené v prílohách 1 až 3 živnostenského zákona.

2.2. Spoločnosť ďalej spracováva osobné údaje subjektov na zabezpečenie svojich zmluvných a iných vzťahov, vedenie účtovníctva, personálnej a mzdovej agendy, náborové agendy a iných činností, ktoré priamo súvisia s hlavnými činnosťami Spoločnosti.

3. Kategórie spracúvaných osobných údajov

3.1. Spoločnosť zhromažďuje, spracováva a uchováva nasledujúce kategórie osobných údajov subjektov, ktorých skladba je vždy daná nevyhnutnosťou spracovania osobných údajov vždy podľa definovaného účelu spracúvania osobných údajov pre daný subjekt údajov.

3.1.1. adresné, kontaktné a identifikačné osobné údaje – najmä: meno, priezvisko, email, telefón, adresa miesta podnikania a iné potrebné údaje.

3.1.2. popisné osobné údaje – najmä: údaje subjektu vzťahujúce sa ku zmluvnému vzťahu, akými sú najmä a okrem už uvedených osobných údajov v bode 3.1.1. DIČ, adresa sídla a prevádzkarne, i.;

3.1.3. iné personifikované údaje – najmä fotografie alebo kamerové záznamy, platobné údaje a údaje spojené s objednávkami, informácie z využívania sociálnych sietí a návštevnosti na našich webových prostrediach a ďalšie nevyhnutné osobné údaje potrebné pre výkon a poskytovanie služieb Spoločnosti.

4. Zásady práce so súbormi Cookies

4.1 Súbory cookies sú krátke textové súbory, ktoré internetová stránka odošle do Vášho prehliadača. Umožňujú internetovej stránke zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad zvolený jazyk a podobne. Nasledujúca návšteva stránok tak pre Vás môže byť jednoduchšia a príjemnejšia. Súbory cookies sú dôležité, pretože bez nich by prehliadanie siete Internete bolo oveľa zložitejšie. Súbory cookies umožňujú lepšie využitie našej internetovej stránky a prispôsobenie jej obsahu Vašim potrebám. Používa ich takmer každá internetová stránka na svete. Súbory cookies sú užitočné, pretože zvyšujú používateľskú prívetivosť opakovane navštívené internetové stránky.

4.2 Na internetových stránkach správca môže využívať tieto druhy cookies:

4.2.1 Relačné (teda dočasné) súbory cookies nám umožňujú prepájať Vaše jednotlivé aktivity po dobu prezeranie týchto internetových stránok. V okamihu otvorenia okna Vášho prehliadača sa tieto súbory aktivujú a deaktivujú sa po zatvorení okna Vášho prehliadača. Relačné cookies sú dočasné a po zatvorení prehliadača sa všetky tieto súbory vymažú.

4.2.2 Trvalé súbory cookies nám pomáhajú Váš počítač identifikovať, ak opätovne navštívite našu internetovú stránku. Ďalšou výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňujú prispôsobiť naše internetové stránky Vašim potrebám.

4.3 V súlade s ustanovením § 89 ods. 3 zák. č. 127/2005 Zb. o elektronických komunikáciách, v účinnom znení, si Vás týmto dovoľujeme informovať, že naše internetové stránky využívajú pre svoju činnosť súbory cookies, teda že Vaše súbory cookies, vrátane trvalých, spracovávame.

4.4 Internetové prehliadače zvyčajne obsahujú správu súborov cookies. V rámci nastavenia Vášho prehliadača tak pravdepodobne môžete jednotlivé súbory cookies ručne mazať, blokovať či úplne zakázať ich používanie. Pre viac informácií použite nápovedu svojho internetového prehliadača. Ak použitie súborov cookies nepovolíte, niektoré funkcie a stránky nemusia fungovať, ako by mali. V rámci nastavenia Vášho prehliadača môžete tiež zmazať všetky alebo vybrané cookies uložené vo vašom zariadení. Pre prehliadanie webu bez ukladania informáciách môžete tiež využiť funkciu tzv. anonymné prehliadanie, ktorú niektoré prehliadače ponúkajú. Počas anonymného ​​prehliadania sa na vaše zariadenie neukladajú cookies.

4.5 K personalizácii obsahu a reklám, poskytovaniu funkcií sociálnych médií a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookies. Informácie o tom, ako náš web používate, zdieľame so svojimi partnermi pôsobiacimi v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýz. Používaním internetových stránok vyjadrujete súhlas prepojením najmä nasledujúcich služieb:

4.5.1 Google

4.5.2 Facebook

4.5.3 Twitter

4.5.4 Instagram

4.5.5 A ďalšie, akými sú najmä internetové prehliadače: Opera, Safari, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Internet Explorer.

4.6 Kvôli zobrazenie cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných internetových stránkach odovzdávame týmto reklamným a sociálnym sieťam údaje o vašom správaní na webe; neposkytujeme im však vaše identifikačné údaje.

5. Spôsob spracovania a uchovávania osobných údajov a doba ich uloženia u Spoločnosti

5.1. Spoločnosť spracováva osobné údaje subjektu manuálne alebo automatizovaným spôsobom a zabezpečene je uchováva v listinnej alebo elektronickej podobe po dobu stanovenú archivačným, spisovým a skartačným poriadkom. V nadväznosti na účel spracovania sú niektoré osobné údaje subjektu vedené v informačnom systéme Spoločnosti (napr. systém riadenia zákaziek, a i.).

5.2. Spoločnosť spracováva osobné údaje spôsobom, ktorý zabezpečí ich náležité zabezpečenie pomocou zavedených bezpečnostných opatrení pred neoprávneným alebo protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením a to napr. formou riadeného prístupu k týmto informáciám, vykonávaním šifrovania a anonymizácie osobných údajov, schopnosť obnovenia dostupnosti osobných údajov alebo napríklad formou pravidelných auditov zavedených bezpečnostných opatrení.

6. Odovzdanie osobných údajov

6.1. Spoločnosť neodovzdáva osobné údaje iným osobám, okrem svojich spracovateľov osobných údajov, alebo správcov osobných údajov (kde je táto povinnosť uložená zmluvným vzťahom so správcom, spracovateľom alebo podspracovateľom), ak povinnosť ich odovzdania orgánom, úradom či inštitúciám nie je Spoločnosti uložená právnym predpisom alebo k tomu nebol udelený súhlas dotknutej osoby.

6.2. Pri spracovaní osobných údajov v Spoločnosti, správca osobných údajov, nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, na základe ktorého sa robia úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom by bol zásah do práv alebo oprávnených záujmov dotknutých osôb.

7. Práva subjektu osobných údajov

7.1. Subjekt údajov na základe žiadosti obdrží od Spoločnosti, ak nie je v žiadosti bližšie uvedené, všetky informácie o spracovaní jeho údajov, a to stručným, zrozumiteľným a ľahko prístupným spôsobom za použitia jasných a jednoduchých jazykových prostriedkov.

7.2. Žiadosť možno podať elektronickými prostriedkami, podaním urobeným prostredníctvom dátovej schránky alebo poskytovateľa poštových služieb alebo ústnym podaním urobeným do záznamu v Spoločnosti; žiadosť nemožno podať telefonicky.

7.3. Ak sa osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, získavajú priamo od neho, poskytne mu Spoločnosť v okamihu získavania osobných údajov tieto informácie:

a) totožnosť a kontaktné údaje správcu,

b) kontaktné údaje na poverenca pre ochranu osobných údajov (DPO) ak je menovaný,

c) účely spracovania, pre ktoré sú osobné údaje určené a spracovávané, a právny základ pre ich spracovanie,

d) oprávnené záujmy správcu alebo tretej strany v prípade, že je spracovanie založené na tomto zákonnom titule,

e) prípadných príjemcov alebo kategórie príjemcov osobných údajov, vrátane prípadného spracovateľa,

f) prípadný úmysel správcu odovzdať osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej

organizácie vrátane odkazu na vhodné záruky,

g) dobu, po ktorú budú osobné údaje uložené v Spoločnosti, alebo ak ju nie je možné určiť, budú použité kritériá na stanovenie tejto doby,

h) existenciu práva požadovať od Spoločnosti prístup k osobným údajom, ktoré sa týkajú dotknutej osoby, ich opravu alebo vymazanie, prípadne obmedzenia spracovania, a namietať voči spracovaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov,

i) ak je spracovanie založené na súhlase dotknutej osoby, existenciu práva odvolať kedykoľvek súhlas bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania založená na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,

j) možnosť podať sťažnosť u dozorného úradu,

k) skutočnosť, či poskytovanie osobných údajov je zákonnou či zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorú je nutné uviesť do budúcej zmluvy, a či má subjekt údajov povinnosť osobné údaje poskytnúť, a ohľadom možných dôsledkov neposkytnutia týchto údajov,

l) skutočnosť, či dochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania, a prinajmenšom v týchto prípadoch zmysluplné informácie týkajúce sa použitého postupu, ako aj významu a predpokladaných dôsledkov takéhoto spracovania pre subjekt údajov.

7.4. Ak Spoločnosť mieni osobné údaje ďalej spracovávať na iný účel, než je účel, pre ktorý boli zhromaždené, poskytne subjektu údajov ešte pred uvedeným ďalším spracovaním, informácie o tomto inom účele.

7.5. Spoločnosť nemusí subjektu osobných údajov informácie o spracovaní poskytovať vtedy, ak dotknutá osoba už uvedené informácie má, a do tej miery, v ktorej ich má.

7.6. Ak osobné údaje neboli získané od subjektu údajov, poskytne mu Spoločnosť zhodné informácie a navyše zdroj, z ktorého osobné údaje pochádzajú, a prípadne informácie o tom, či údaje pochádzajú z verejne dostupných zdrojov.

7.8. Spoločnosť nebude v prípade získania osobných údajov od niekoho iného, ​​než je subjekt údajov, uplatňovať informačnú povinnosť, ak je získavanie alebo sprístupnenie výslovne stanovené právnym predpisom, ktorý sa na Spoločnosť vzťahuje a v ktorom sú stanovené bezpečnostné a organizačné opatrenia na ochranu oprávnených záujmov dotknutej osoby .

7.9. Subjekt osobných údajov, ktorý zistí alebo sa domnieva, že Spoločnosť ako správca alebo iná osoba, ktorá pre Spoločnosť spracováva osobné údaje, vykonáva spracovanie jeho osobných údajov v rozpore s nariadením v oblasti ochrany osobných údajov alebo v rozpore s legislatívnymi povinnosťami v oblasti ochrany osobných údajov, môže požiadať o vysvetlenie alebo požadovať, aby Spoločnosť alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav. Ak nevyhovie Spoločnosť alebo príslušný spracovateľ žiadosti, môže sa subjekt osobných údajov obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, pričom právo subjektu obrátiť sa priamo na Úrad pre ochranu osobných údajov tým nie je dotknuté.

7.10. Subjekt osobných údajov má táto ďalšie práva:

1. získať od Spoločnosti, ak sú pre to splnené podmienky, informácie o spracovaní jeho osobných údajov (informácie o totožnosti a kontaktné údaje správcu a jeho prípadného zástupcu; prípadne kontaktné údaje poverenca pre ochranu osobných údajov (DPO), účely spracovania, na ktoré sú osobné údaje určené, a právny základ pre spracovanie, potenciálnych prijímateľov alebo kategórie príjemcov osobných údajov a ďalšie informácie potrebné na zabezpečenie transparentného a korektného spracovanie jeho osobných údajov),

2. získať od Spoločnosti prístup k osobným údajom, tj. získať od Spoločnosti potvrdenie o tom, či táto spracováva osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a ak je tomu tak, má subjekt osobných údajov právo získať prístup k týmto osobným údajom a na ďalšie informácie v zákonnom rozsahu,

3. na opravu svojich nesprávnych osobných údajov, resp. na doplnenie neúplných osobných údajov,

4. na výmaz svojich osobných údajov, ak boli splnené zákonné podmienky, napr. keď osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané alebo sa inak spracovali alebo napr. keď subjekt odvolá svoj súhlas, na základe ktorého boli osobné údaje spracované,

5. na obmedzenie spracovanie osobných údajov Spoločnosťou, ak sú splnené zákonné podmienky,

6. na prenosnosť údajov, tj. na získanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, a ktoré Spoločnosti poskytol, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte,

7. kedykoľvek vzniesť námietku z dôvodu jeho konkrétnej situácie proti spracovaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú;

8. nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania, ak na to subjekt neudelí súhlas, okrem prípadov, keď automatizované spracovanie umožňuje právny predpis;

9. podať sťažnosť dozornému úradu.

7.11. Spoločnosť je oprávnená vyžadovať od subjektu osobných údajov pri podaní žiadosti o naplnenie niektorého z vyššie uvedených práv, jeho osobnú identifikáciu overením u príslušného zamestnanca, alebo identifikáciu overením inými dostupnými metódami (napr. dátová schránka, notárske overenie / CzechPOINT overenie podpisu na žiadosti subjektu, príp . osobne v sídle Spoločnosti).

7.12. Spoločnosť je oprávnená v prípadoch, ktoré definuje právny predpis, za poskytnutie informácie o spracovávaných osobných údajov subjektu požadovať primeranú úhradu, neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie.

8. Záverečné ustanovenia

8.1. Subjekt osobných údajov môže všetky informácie na spracovanie svojich osobných údajov získať osobne, alebo prostredníctvom e-mailu. Aktuálne kontaktné údaje sú uvedené na webových stránkach našej Spoločnosti www.crmango.com. Uplatnenie práv vyplývajúcich z platnej právnej úpravy oblasti spracovania a ochrany osobných údajov môže subjekt údajov uplatniť na emailovej adrese kontaktnej osoby pre ochranu osobných údajov: gdpr@crmango.com.

8.2. Subjekt údajov má právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov so sídlom Praha 7, Pplk. Sochora 27, 170 00, tel. Ústredňa +420 234 665 111, www: https://www.uoou.cz a to najmä v prípade, že Spoločnosť nevyhovie žiadosti o vysvetlenie či odstránenie stavu vzniknutého spracovaním osobných údajov, ktoré je v rozpore s platnou právnou úpravou oblasti spracovania a ochrany osobných údajov.